فرم ثبت نام کارت غرفه داران صنعت ساختمان 1398

مشارکت کننده گرامی تحویل کارت غرفه داری بر اساس جدول ذیل خواهد بود .

با توجه به مقررات و دستور العمل های شرکت سهامی نمایشگاهها استفاده از کارت شناسایی در طول نمایشگاه الزامی و غیر قابل واگذاری به غیر میباشد

کارتهای غرفه داری و کارتهای پارکینگ در زمان تحویل غرفه از طریق ستاد برگزاری مستقر در محل نمایشگاه تحویل نماینده شرکت خواهد شد.